Reglament raid maqui

ARTICLE 1: AQUEST REGLAMENT

Versió definitiva del reglament que pot ser completada o modificada per la organització. En cas de modificació serà publicada en aquesta pàgina i notificat a tots els participants.

ARTICLE 2: DADES DE CELEBRACIÓ DEL RAID MAQUI

El Club Outcat (d’ara endavant “l’organitzador”) organitza Ia edició del Raid Maqui (d’ara endavant “La prova”).

La data de celebració serà el proper dissabte, 26 de maig del 2018.

ARTICLE 3: DEFINICIÓ

Raid Maqui és un esdeveniment en parelles sense ànim competitiu en bicicleta tot terreny per la Catalunya Central, obert a tots els públics major de edat.

ARTICLE 4: INSCRIPCIÓ I PREUS

La inscripció està limitada a 300 participants (150 parelles). Aquest límit pot variar segons diferents criteris estricament organitzatius.

Les inscripcions s’obriran el 19 de febrer i es tancaran al 20 de maig.

La prova està oberta a tothom major de 18 anys. No es podran inscriure menors d’edat.

Les inscripcions es duran a terme únicament via Internet directament a www.raidmaqui.com.

El número de dorsal el determina el moment del pagament.

No hi haurà inscripcions el mateix dia de la prova.

Els preus de la inscripció estan detallats a www.raidmaqui.com

ARTICLE 5: ANUL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ i CANVIS

No es retornarà en cap cas l’import de la inscripció.

Serà necessària justificació de no assistència per causes majors amb presentació de certificat mèdic o document que ho acrediti. Si es compleixen tots els requeriments, la inscripció serà valida per la pròxima edició de la prova.

En el cas que hi hagi una diferència de preu entre les dues edicions s’haurà d’abonar.

Els canvis de nom dels dorsals es podran efectuar fins el dia 8 de maig, incloent en aquest concepte els canvis de parella.

ARTICLE 6: RESPONSABILITATS

És responsabilitat dels participants portar l’equip adequat i en bon estat, estar físicament i mentalment preparat per la prova.

L’organització no es fa responsable dels accidents que puguin causar o rebre els participants, tot i que vetllarà per tal d’evitar-los.

L’organització posarà a disposició de cada participant:

ARTICLE 7: LLISTES D’ARRIBADA

No és un tret important per l’organització i es penjaran a la web posteriorment a la prova.

ARTICLE 8: RECORREGUT

El recorregut no estarà marcat, es indispensable l’ús de GPS amb el track subministrat per l’organització, carregat i tenir-ne coneixements suficient per utilitzar-lo. Des de l’organització recomanem l’ús d’una bateria externa per tal de garantir l’autonomia del GPS al llarg de tota la prova; sense GPS no es podrà seguir el track.

Hi haurà varis punts de control de pas; el no passar per algun d’aquests punts automàticament el participant quedarà desqualificat.

El GPS ha d’estar enregistrant en tot moment el recorregut de la prova per tal de justificar que s’ha fet tot el recorregut.

ARTICLE 9: TEMPS DE PAS

Es marcaran uns temps de pas suficientment amplis perquè tothom pugui acabar la prova, però un cop exhaurit el temps de pas màxim de cada control el participant quedarà desqualificat.

Els temps de pas seran degudament comunicats a cada participant.

Amb els temps de pas programats hi ha la possibilitat que s’arribi de nit. En aquest cas s’haurà de portar un llum que garanteixi la visibilitat del participant. De no ser així no es podrà continuar el recorregut.

ARTICLE 10: EN PARELLA

Es una prova en parella, cada integrant de cada parella tindrà el seu propi dorsal, però el numero d’aquest serà el mateix per els dos integrants de la parella.

Cada parella ha d’arribar junts en cada control i a l’arribada.

En el cas d’abandonament o desqualificació d’un dels integrants de la parella, l’altre integrant podrà seguir participant en la prova, però no serà considerat finalista d’aquesta.

ARTICLE 11: MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ

Un cop desqualificat se li retirarà el dorsal al participant i serà transportat fins l’arribada de la prova. En el cas de no acceptar la desqualificació i seguir pedalant, quedarà fora de tota responsabilitat de l’organització qualsevol incidència que pugui tenir el participant, així com la no garantia de trobar oberts els següents avituallaments.

Es seguirà un estricte control durant la marxa. Qualsevol anomalia observada serà penalitzada.

ARTICLE 12: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

Tot participant te l’obligació d’auxiliar a un altre participant que necessiti socors derivats d’un accident o malaltia.

S’han de respectar i complir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigent.

Es obligatori l’ús del casc reglamentari en tot moment de la prova.

S’ha de portar el dorsal identificatiu ben visible.

Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.

No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’organitzador.

El participant, a l’inscriure’s a la prova, accepta tots els punts del present reglament.

S’ha de portar tot el material obligatori indicat en l’apartat “Material Obligatori”.

L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

Durant la marxa s’ha de respectar als altres participants. A l’hora d’avançar un altre participant recomanem demanar pas amb uns metres d’antelació. Si us demanen pas, cal respectar-ho en la mesura del possible.

S’ha de respectar el format del dorsal, no es pot retallar, doblegar o tapar.

És obligatori passar per tots els punts de control i seguir el track en tot moment. L’organització es reserva el dret de posar punts de control sorpresa.

L’organització es reserva el dret de modificar el circuit si es presenten situacions complexes o que no garanteixin la seguretat dels participants.

Queda totalment prohibit la utilització de bicicletes que disposin de cap tipus d’ajuda externa al pedaleig.

ARTICLE 13: ABANDONAMENTS

En el cas que algun participant vulgui o hagi d’abandonar, s’ha de comunicar immediatament a l’organització. De no realitzar-se i que això ocasioni costos a l’organització, aquests es reclamaran per la via pertinent al causant.

L’organització intentarà en la mesura que sigui possible transportar l’abandonat a l’arribada.

Recomanem abandonar en algun punt de control o avituallament per facilitar el transport del participant.

ARTICLE 14: MATERIAL OBLIGATORI

ARTICLE 15: RESPONSABILITAT

Tots els participants actuen sota la seva pròpia responsabilitat.

El sol fet de formalitzar la inscripció al Raid Maqui implica l’acceptació d’aquest

reglament.

El participant assumeix la responsabilitat i declara estar preparat físicament i mentalment per assumir el repte.

ARTICLE 16: DRET A LA IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització de la prova la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa. També dóna el seu acord perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la prova en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que es considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

ARTICLE 17: DRETS DE L’ORGANITZACIÓ

Es pot suspendre la prova per anomalies meteorològiques o altres situacions d’extrema urgència.

Tots els imprevistos seran resolts pels membres de l’organització.

L’organització no serà responsable en cap cas d’accident o negligència del participant.

Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.

Aquest queda obert a possibles modificacions.

L’organització
Club Esportiu OUTCAT
CIF: G65311623